Protokół z Posiedzenia Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. w dniu 27 marca 2024 r.
1
Załącznik do Uchwały nr 2
Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
z dnia 27 marca 2024 r.
Ocena Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 13 ust. 11 pkt (1) i (2) Statutu Spółki pozytywnie ocenia, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, Sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza dokonała oceny ww. sprawozdań na podstawie analizy:
- Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku sporządzonych przez Zarząd Spółki,
- ksiąg rachunkowych,
- sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco, przygotowanych przez Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. (dalej EY),
- sprawozdania dodatkowego EY, sporządzonych na podstawie art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- informacji uzyskanych od EY podczas posiedzeń Komitetu Audytu oraz podczas bezpośrednich rozmów z audytorem,
- informacji Komitetu Audytu o przebiegu badania sprawozdania finansowego w Spółce oraz roli Komitetu Audytu w procesie badania sprawozdania finansowego,
- wyników dodatkowych czynności weryfikacyjnych wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych.
Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A.
......................................
Jacek Duch
Przewodniczący Rady Nadzorczej
.......................................
Adam Noga
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Protokół z Posiedzenia Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. w dniu 27 marca 2024 r.
2
nieobecna
......................................
Izabela Albrycht
Członek Rady Nadzorczej
......................................
Piotr Augustyniak
Członek Rady Nadzorczej
......................................
Dariusz Brzeski
Członek Rady Nadzorczej
......................................
Artur Gabor
Członek Rady Nadzorczej
.....................................
Piotr Maciąg
Członek Rady Nadzorczej
nieobecny
......................................
Piotr Żak
Członek Rady Nadzorczej
nieobecny
.....................................
Tobias Solorz
Członek Rady Nadzorczej