1
Informacja Zarządu sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. zgodnie z przepisami §70 ust. 1 pkt 7 oraz §71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie)
Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) na podstawie oświadczenie złożonego przez Radę Nadzorczą oświadcza, że:
a) Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k., wpisana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130 została wybrana jako firma audytorska do badania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,
b) Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniają warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania rocznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
c) przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
d) Asseco Poland S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. Polityki zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki. Dokumenty są na bieżąco przeglądane i w razie potrzeby aktualizowane.
Prezes Zarządu
Adam Góral
…………………………… ………
Wiceprezes Zarządu
Andrzej Dopierała
…………………………… ………
Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Groyecki
…………………………… ………
2
Wiceprezes Zarządu
Rafał Marek Kozłowski
…………………………… ………
Wiceprezes Zarządu
Marek Panek
…………………………… ………
Wiceprezes Zarządu
Paweł Piwowar
…………………………… ………
Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Pomianek
…………………………… ………
Wiceprezes Zarządu
Sławomir Szmytkowski
…………………………… ………
Wiceprezes Zarządu
Artur Wiza
…………………………… ………
Wiceprezes Zarządu
Gabriela Żukowicz
…………………………… ………