1
Informacja Zarządu sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. zgodnie z przepisami §70 ust. 1 pkt 7 oraz §71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) na podstawie oświadczenie złożonego przez Radę Nadzorczą oświadcza, że:
a) Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k., wpisana przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130 została wybrana jako firma audytorska do badania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,
b) Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniają warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
c) przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
d) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. Dokumenty na bieżąco przeglądane i w razie potrzeby aktualizowane.
Adam Góral
Prezes Zarządu
$# Adam Góral $#
Grzegorz Bartler
Wiceprezes Zarządu
$# Grzegorz Bartler $#
Andrzej Dopierała
Wiceprezes Zarządu
$# Andrzej Dopierała $#
2
Krzysztof Groyecki
Wiceprezes Zarządu
$# Krzysztof Groyecki $#
Marek Panek
Wiceprezes Zarządu
$# Marek Panek $#
Paweł Piwowar
Wiceprezes Zarządu
$# Paweł Piwowar $#
Zbigniew Pomianek
Wiceprezes Zarządu
$# Zbigniew Pomianek $#
Karolina Rzońca-Bajorek
Wiceprezes Zarządu
$# Karolina Rzońca-Bajorek $#
Sławomir Szmytkowski
Wiceprezes Zarządu
$# Sławomir Szmytkowski $#
Artur Wiza
Wiceprezes Zarządu
$# Artur Wiza $#
Gabriela Żukowicz
Wiceprezes Zarządu
$# Gabriela Żukowicz $#