za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku
G r u p a A s s e c o R a p o r t r o c z n y
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 2
* Dotyczy oprogramowania i usług własnych
Obecność w 60 krajach
Uzyskana sprzedaż 17 370 mln PLN
32 750 osób pracujących na uzyskane wyniki
Wypracowany wynik netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej 502,7 mln PLN
Portfel zamówień* na 2023 rok 9 776 mln PLN
6,8 mld PLN kapitalizacji rynkowej
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 3
Grupa Asseco w 2022 roku
Ujęcie non-IFRS (dane nieaudytowane)
Przedstawione poniżej dane non-IFRS nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta. Dane non-IFRS nie danymi finansowymi zgodnie z MSSF UE. Dane non-IFRS nie jednolicie definiowane oraz obliczane przez inne podmioty, a w konsekwencji mogą nie być porównywalne do danych prezentowanych przez inne podmioty, w tym podmioty prowadzące działalność w tym samym sektorze, co Grupa Asseco. Przedmiotowe informacje finansowe powinny być analizowane wyłącznie jako dodatkowe, nie zaś zastępujące informacje finansowe sporządzone zgodnie z MSSF UE. Danym non-IFRS nie należy przypisywać wyższego poziomu istotności niż pomiarom bezpośrednio wynikającym ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Podsumowanie finansowe i operacyjne:
Bardzo dobre wyniki finansowe:
wzrost przychodów ze sprzedaży o 19,8% do 17 370 mln PLN
wzrost EBIT non-IFRS o 13,8% do 2 028 mln PLN
wzrost zysku netto non-IFRS o 6,0% do 547 mln PLN
Umocnienie pozycji Grupy we wszystkich sektorach i segmentach działalności
Silna dywersyfikacja biznesu (geograficzna, sektorowa, produktowa):
90% przychodów z rynków zagranicznych
42% przychodów – sektor przedsiębiorstw, 33% – bankowość i finanse, 25% – instytucje publiczne
77% przychodów ze sprzedaży własnego oprogramowania i usług
Zwiększanie skali biznesu poprzez akwizycje 16 nowych spółek w Grupie
Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2022 rok w ujęciu non-IFRS
Dla oceny sytuacji finansowej i rozwoju działalności biznesowej Grupy Asseco ważną informację stanowią podstawowe dane publikowane w ujęciu non-IFRS. one uzupełnieniem dla danych raportowanych zgodnie ze MSSF UE.
Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty związane z transakcjami nabycia / sprzedaży spółek i zdarzeniami jednorazowymi (oraz związane z nimi efekty podatkowe).
Struktura przychodów Grupy w 2022 roku
EBIT non-IFRS
Zysk netto non-IFRS dla akcjonariuszy jednostki dominującej
25% Instytucje publiczne 4 274,6 mln PLN
33% Bankowość i finanse 5 778,1 mln PLN
42% Przedsiębiorstwa 7 317,4 mln PLN
77% Oprogramowanie i usługi własne 13 414,3 mln PLN
Przychody w podziale na sektory
Przychody w podziale na produkty
13% Sprzęt i infrastruktura 2 172,5 mln PLN
10% Oprogramowanie i usługi obce 1 783,3 mln PLN
401.6
467.6
502.7
52.7
48.7
44.6
2020
2021
2022
PPA & SBP & M&A & zdarzenia jednorazowe
Zysk netto
516,3
454,3
547,3
14%
6%
1 214.6
1 454.9
1 815.2
264.2
327.6
212.8
2020
2021
2022
PPA & SBP & M&A & zdarzenia jednorazowe
EBIT
1 478,8
1 782,5
2 028,0
21%
14%
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku I 4
LIST PREZESA ZARZĄDU
Szanowni Państwo,
wielu z nas liczyło, że rok 2022, po dwóch latach pandemii, będzie znacznie lepszy od poprzedniego. Powszechne szczepienia i powrót do normalnego działania miały sprawić, że światowa gospodarka nabierze tempa i wróci na tory dalszego rozwoju. Niestety, wybuch wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku spowodował, że ponownie wszyscy musieliśmy zmierzyć się z nowym kryzysem.
Wszelkie bieżące działania zeszły na dalszy plan w sytuacji, gdy najważniejsza stała się pomoc naszym wschodnim sąsiadom. Wiele osób przyjęło pod swój dach rodziny uciekające przed wojną, co stanowi piękny przykład solidarności nie tylko nas Polaków, ale całej Europy. Jestem dumny z tego, że już w pierwszych dniach wojny pracownicy Asseco licznie wspierali naszych ukraińskich sąsiadów. Pomoc Asseco umożliwiła zakwaterowanie wielu rodzin z dziećmi przez pierwszy okres ich pobytu w Polsce oraz późniejsze wsparcie między innymi w kwestiach mieszkaniowych, formalno-prawnych, medycznych czy związanych z edukacją. Przekazaliśmy też na ten cel środki finansowe dla wielu fundacji i bezpośrednio wspieraliśmy naszych pracowników, którzy samodzielnie podejmowali działania pomocowe we współpracy z lokalnymi organizacjami. Nie można zapominać, że konflikt zbrojny wciąż trwa, a jego ofiary nadal potrzebują nieustannej pomocy, nie tylko materialnej. Mam nadzieję, że wraz z zakończeniem wojny będziemy jeszcze bardziej zjednoczeni, a światowi przywódcy zrozumieją, że pokój jest warunkiem koniecznym do dalszego stabilnego rozwoju.
Wojna w Ukrainie pokazała jak ważną rolę odgrywa cyberbezpieczeństwo. Wraz z jej wybuchem obserwujemy wzmożone cyberataki na różne jednostki administracji publicznej oraz firmy prywatne. Jako dostawca rozwiązań dla instytucji publicznych i przedsiębiorstw bierzemy aktywny udział w zabezpieczaniu systemów informatycznych i pomagamy naszym klientom w dostosowaniu infrastruktury oraz procedur bezpieczeństwa do nowych realiów. Powszechna cyfryzacja wymaga holistycznego podejścia do cyberzabezpieczeń i w tym obszarze widzimy ogromny potencjał dla rozwoju oraz inwestycji.
Mimo niepewnych czasów, dalej konsekwentnie realizujemy naszą strategię. Priorytetem jest produkcja najwyższej jakości własnego oprogramowania dla organizacji z kluczowych sektorów gospodarki. Mamy ogromne ambicje i wielkie plany, jeżeli chodzi o rynek rozwiązań chmurowych. Chcemy aktywnie włączać się w budowę europejskiej chmury obliczeniowej, a powołanie w 2021 roku Asseco Cloud jest pierwszym krokiem w tym kierunku. Rozwijamy kompetencje związane z technologiami największych światowych dostawców chmury publicznej i blisko współpracujemy z naszymi partnerami tak, aby oferty przygotowywane dla klientów, pomagały im w prowadzeniu działań z wykorzystaniem infrastruktury i oprogramowania w chmurze. Nadal intensywnie promujemy ideę paperless, przenosząc procesy analogowe naszych klientów do przestrzeni cyfrowej. Zarówno biznes, jak i administracja publiczna, dostrzegają korzyści takiej zmiany: niższe koszty, mniej błędów, automatyzacja powtarzalnych zadań, ochrona środowiska i wiele więcej. Pracujemy również nad rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji, która znajduje zastosowanie m.in. w bankowości umożliwiając wykrywanie nadużyć czy handlu, gdzie pozwala zarządzać towarami na półkach sklepowych. Wierzę w to, że rosnąca popularność narzędzi AI, to nie chwilowa moda, a kierunek rozwoju technologii, która w swoim założeniu ma służyć człowiekowi.
Naszą uwagę poświęcamy również integracji zespołów i wymianie doświadczeń w ramach Grupy Asseco. Międzynarodowy charakter naszej organizacji i jej struktura federacyjna, pozostawiająca dużą autonomię oraz swobodę działania poszczególnych spółek, pozwalają nam skutecznie rywalizować na rynkach zagranicznych, zachowując tak potrzebne klientom lokalne i elastyczne podejście. Tylko w 2022 roku do naszej Grupy dołączyło 16 spółek działających na rynkach: europejskim, izraelskim i amerykańskim. Od momentu debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych