Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. w dniu 18 kwietnia 2023 r.
1
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1
Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
z dnia 18 kwietnia 2023 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. sporządzone na podstawie przepisów § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie)
Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A. (Spółka), działając na podstawie przepisów § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia oświadcza, że:
W Spółce przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
W związku z powołaniem nowego składu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2023 roku, wybrała Komitet Audytu w składzie:
Artur Gabor – Przewodniczący Komitetu Audytu
Jacek Duch – Członek Komitetu Audytu
Piotr Augustyniak – Członek Komitetu Audytu
W związku z powołaniem Komitetu Audytu nowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Ustawa) oraz § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu uznając, że:
- wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych wynikającą z art. 129 ust. 1 Ustawy posiada Artur Gabor,
- kryterium niezależności wynikające z art. 129 ust. 3 Ustawy spełniają: Piotr Augustyniak i Artur Gabor,
- wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, wynikające z art. 129 ust. 5 Ustawy, posiadają: Jacek Duch i Piotr Augustyniak.
Komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A.
......................................
Jacek Duch
Przewodniczący Rady Nadzorczej
.......................................
Adam Noga
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. w dniu 18 kwietnia 2023 r.
2
......................................
Izabela Albrycht
Członek Rady Nadzorczej
......................................
Piotr Augustyniak
Członek Rady Nadzorczej
......................................
Dariusz Brzeski
Członek Rady Nadzorczej
.....................................
Piotr Maciąg
Członek Rady Nadzorczej
......................................
Artur Gabor
Członek Rady Nadzorczej
......................................
Piotr Żak
Członek Rady Nadzorczej
......................................
Tobias Solorz
Członek Rady Nadzorczej